Regulamin Sklepu Internetowego INCO Records

Sklep internetowy działający pod adresem www.incorecords.pl/shop (dalej: sklep internetowy) jest prowadzony przez: Waldemara Radskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „INCO Records Waldemar Radski”, ul. Maksymiliana Piotrowskiego 5/2, 85-098 Bydgoszcz, NIP: 9671021293, REGON: 340496242, e-mail: studio@incorecords.pl, telefon: 792062369 (dalej: Sprzedawca).


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową; b) aktywne konto poczty elektronicznej.


§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zapoznać się z Regulaminem Sklepu internetowego i zaakceptować jego postanowienia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług.

2. Rejestracja w Sklepie internetowym oraz korzystanie ze Sklepu internetowego są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.


§ 3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego: a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.


§ 4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać sposób dostawy;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru. W przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) wybrać formę płatności;

h) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty.

6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu internetowego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


§ 5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) przelewem na rachunek bankowy prowadzony na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego Sklep internetowy,

b) gotówką przy odbiorze zamówienia w przypadku wyboru takiej opcji.

2. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza teren Polski zapłata może być dokonana tylko przelewem na rachunek bankowy prowadzony na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego Sklep internetowy.


§ 6 Czas realizacji zamówień

1. Na stronie internetowej Sklepu internetowego przedstawiającej dany produkt zamieszcza się informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub Paczkomatu InPost.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.


§ 7 Warunki reklamacji

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji powiadomi o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) i opisem reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą;

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

5. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury).

6. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.


§ 9 Zwrot należności Klientom

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub Paczkomatu InPost;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

– z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

– przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej


§ 10. Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego poświęconej polityce prywatności.


§ 11. Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.